Navigácia

Liečebno-výchovné sanatórium Charakteristika detí Pedagogickí a odborní zamestnanci Školský vzdelávací program Výchovný program - Návrat Školský poriadok školského zariadenia Školský poriadok Smernica o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Špeciálnej základnej školy internátnej pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Poľnom Kesove

O nás

Liečebno-výchovné sanatórium

Naše zariadenie zabezpečuje systematickú celoročnú odbornú starostlivosť poskytovanú špeciálnymi pedagógmi, psychológom, neurológom, pedopschiatrom a zdravotnou sestrou v súlade s individuálnymi potrebami a diagnózou dieťaťa s mentálnym postihnutím kombinované s poruchami pozornosti a aktivity, poruchami správania, ADD, ADHD syndrómom, poruchami učenia a poruchami emocionálneho a sociálneho vývinu. Poskytuje vzdelávanie v 5 triedach špeciálnej základnej školy v ročníkoch 1 - 9.

Naším cieľom je poskytnúť každému dieťaťu dobré podmienky pre získanie základných kompetencii a špeciálnymi formami a metódami  v čo najväčšej miere prispieť k  reedukácii narušeného psychosociálneho a emocionálneho vývinu detí.

Naše zariadenie plní úlohu pri ochrane klientov pred sociálno-patologickými javmi v prevencii problematického a delikventného vývinu. Preventívne pôsobenie je zamerané na ochranu detí pred rizikom vzniku drogových závislostí. Aktívne pracuje s rodinou s cieľom zlepšiť a zachovať jej funkciu. LVS je zriadené ako koedukačné a internátne školské zariadenie s celoročnou prevádzkou, okrem školských prázdnin.  S kapacitou 40 miest ponúka ubytovanie a pravidelnú stravu 5x denne. Súčasťou LVS je špeciálna základná škola internátna a o umiestnenie môžu požiadať zákonní zástupcovia dieťaťa. 
Hlavnou úlohou LVS je poskytnutie psychologickej, psychoterapeutickej a výchovnej starostlivosti deťom zlyhávajúcim vo výchovno-vyučovacom procese  a deťom s narušeným psychosociálnym vývinom, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave.

Poskytuje primárne vzdelanie ( stupeň vzdelania ISCED 1) spôsobom primeraným dispozíciám žiakov, korekcie porúch učenia, individuálnu prácu s o špeciálnym pedagógom, vzdelávanie podľa individuálneho študijného plánu.Edukácia sa  vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia detí  na:

- variant A - pre deti s ľahkým stupňom MP

- variant B - pre deti so stredným stupňom MP.

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu Poľný Kesov
    Poľný Kesov Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
  • +421 037 7787121

Fotogaléria