Navigácia

K prijatiu dieťaťa do LVS je potrebné :

Postup pri prijímaní

K prijatiu dieťaťa do LVS je potrebné :

Podmienkou prijatia dieťaťa do zariadenia  je psychiatrické vyšetrenie (potvrdenie diagnózy: ADHD, ADD) alebo psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie (potvrdenie vývinových porúch učenia)  v CPPPaP, CŠPP.

 


Do LVS sa prijímajú deti na základe:

  • žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa po odporúčaní poradenského zariadenia,
  • návrhu kmeňovej školy so súhlasom zákonného zástupcu,
  • právoplatného rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia,
  • právoplatného rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

O prijatí, prípadne neprijatí dieťaťa do LVS rozhoduje riaditeľ LVS na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a doložených vyšetrení dieťaťa.

Riaditeľ pred prijatím dieťaťa poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.“ (§61 ods. (1) zákona č.245/2008 Z.z.) a  informuje v prvom kontakte  rodičov/zákonného zástupcu o podmienkach prijatia (písomná žiadosť rodiča, správy z odborných vyšetrení z príslušného poradenského zariadenia, spolupráca so školským špeciálnym pedagógom).

A.   žiadosť o prijatie dieťaťa do LVS ( zákonný zástupca) - príloha

B.  odporúčanie poradenského zariadenia (CPPPaP, CŠPP)

C.  zdravotná dokumentácia a preukaz poistenca:

      - potvrdenie od obvodného lekára o bezinfekčnosti dieťaťa 

     - ak ukončujete zdravotnú starostlivosť dieťaťa u pediatra, priniesť potvrdenie kedy (presný dátum) došlo k ukončeniu                      starostlivosti

     - priniesť dostatočné množstvo liekov, ktoré boli dieťaťu predpísané

     - potvrdenie o odhlásení od pediatra,

     - optickú pomôcku, ak dieťa nosí okuliare

D.   rozhodnutie o prijatí dieťaťa zo školy (kmeňová škola dieťaťa), ktorú dieťa navštevuje

E.   školské pomôcky

F    riadne označené oblečenie (podľa ročného obdobia)

 

 Príloha:

LVS-_ziadost_o_umiestnenie_dietata.doc

Skolske_pomocky.pdf       

 

                        

                                                                                           

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu Poľný Kesov
    Poľný Kesov Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
  • +421 037 7787121

Fotogaléria